Konferencja "Dzień Rydygiera"

Regulamin uczestnictwa w konferencji - Dzień Rydygiera

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji „Dzień Rydygiera”, która odbędzie się dnia 5 czerwca 2020 r., w Toruniu, zwanej dalej „Konferencją”.
 2. Organizatorem wykonawczym Konferencji jest Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, NIP 712-24-12-888 zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Oficjalny serwis internetowy Konferencja znajduje się pod adresem: www.dzienrydygiera.pl
 4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 rok numer 62, poz, 504 z późn. zm.).

§ 2. Rejestracja Uczestników

 1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Konferencji może dokonać rejestracji poprzez:
  a. system rejestracji elektronicznej dostępny na stronie www.dzienrydygiera.pl, zakładka „Rejestracja”
  b. e-mail: sklep@czelej.com.pl pisząc w tytule nazwę konferencji. W treści e-mail należy podać: imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, telefon
  c. rejestrację osobistą przed rozpoczęciem Konferencji (w miarę dostępności miejsc)
 2. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie/podanie danych obowiązkowych oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Po wypełnieniu formularza na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 4. W przypadku braku otrzymania informacji wskazanych w pkt. 3 §2, w ciągu 24 godzin, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@czelej.com.pl
 5. Podanie danych w trakcie rejestracji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu organizacji Konferencji. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zamówień.
 6. W przypadku zgłoszeń grupowych Uczestnik oświadcza, że przesyłając dane zgłaszanych osób uzyskał ich zgodę na udział w Konferencji oraz na przekazanie ich danych osobowych do Organizatora w celu realizacji zamówienia.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Skrajnej 12-14. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia oraz odwołania.

§ 3. Warunki płatności oraz koszt uczestnictwa

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 2. Bezpłatne zgłoszenie obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne, catering oraz materiały dodatkowe udostępniane uczestnikom Konferencji.
 3. Koszt pobytu i przejazdu w celu uczestnictwa w Konferencji oraz inne koszty własne, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych dotyczących Konferencji.
 5. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na stosowaniu upustów, rabatów, uczestnictwa w imprezach dodatkowych lub odpłatności za ograniczony dostęp w imprezie, konkursów itp.
 6. Ceny Usług Promocyjno-Reklamowych są ustalane indywidualnie w ramach oddzielnych umów handlowych.

§ 4. Rezygnacja Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencja poprzez przekazanie pisemnej informacji o rezygnacji z udziału w Konferencji do biura Organizatora na adres: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@czelej.com.pl Z dopiskiem na kopercie/tytułem e-maila: Rezygnacja udziału w Konferencji „Dzień Rydygiera” + imię i nazwisko uczestnika.

§ 5. Ubezpieczenie i odpowiedzialność

 1. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie oraz rzeczy Uczestników, wystawców i innych osób biorących udział w Konferencji, które zostaną uszkodzone, utracone, skradzione lub zgubione, oraz za szkody przez nich wyrządzone, jak również spowodowane siłą wyższą. Powyższe nie dotyczy odpowiedzialności za szkody umyślnie spowodowane przez Organizatora.
 2. Niezależnie od podstawy prawnej, w żadnym przypadku Organizator nie będzie odpowiedzialny za utratę zysków, utratę danych, oprogramowania, jak również ich przywrócenie do stanu poprzedniego, skutki przerwania prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektu, w którym prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 3. Uczestnicy Konferencji, wystawcy i inne osoby biorące udział w Konferencji są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Konferencja.
 4. Zabronione jest filmowanie i nagrywanie bez zgody Organizatora.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do zdjęć, nagrań wykonanych podczas Konferencja z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika bądź jego reprezentantów i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronach internetowych Organizatora lub podmiotów zależnych, z poszanowaniem obowiązujących przepisów i bez dodatkowego wynagrodzenia dla organizatora.
 6. Ustalenie powyższe dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik bądź jego reprezentant zostanie sfotografowany lub sfilmowany wraz z innymi osobami biorącymi udział w Konferencja w trakcie swoich aktywności oraz wtedy gdy Uczestnik bądź jego reprezentant dobrowolnie wyraził zgodę na udzielenie filmowanego wywiadu bądź pozowanie do zdjęcia.
 7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać w każdym czasie odwołana, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów reklamowych, promocyjnych i marketingowych wyemitowanych przed dniem cofnięcia niniejszej zgody.
 8. Udział osób uczestniczących w poszczególnych elementach programu Konferencji może być sprawdzany i monitorowany np. poprzez sprawdzanie listy obecności, identyfikatorów lub z wykorzystaniem systemów elektronicznych.
 9. Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

§ 6. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: dzienrydygiera.pl/privacy 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, jak również zmiany terminu, miejsca lub poszczególnych punktów programu Konferencji bez podania przyczyny.
 2. Uczestnikom nie przysługują w stosunku do Organizatora jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze związane z odwołaniem Konferencji, zmianą jej terminu, miejsca lub poszczególnych punktów programu Konferencji.
 3. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2020 r.